Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ ME ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ (Ε.Φ.Ω.Π.) ΔΡΑΜΑΣ»

Άρθρο 1°

Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα

 

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ (Ε.Φ.Ω.Π.) ΔΡΑΜΑΣ», με έδρα του συλλόγου την πόλη της Δράμας.

Άρθρο 2°

Σήμα – έμβλημα και σφραγίδα

 

Το σήμα-έμβλημα του συλλόγου αποτελείται από μπλε θυρεό, στη μέση του οποίου απεικονίζεται το περίγραμμα ενός λευκού πουλιού. Δεξιά και αριστερά αυτού υπάρχουν τα γκρι περιγράμματα δύο αντικριστών πουλιών. Στη βάση του θυρεού αναγράφεται «Ένωση Φίλων Ωδικών Πτηνών» και το έτος ίδρυσης του συλλόγου, ήτοι 2012. Τον θυρεό διατρέχουν δύο κυματιστές χρυσές κορδέλες. Η μία βρίσκεται στην κορυφή του θυρεού , στην οποία αναγράφεται η λέξη «Ε.Φ.Ω.Π.», ενώ η άλλη βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα περιγράμματα των άνω αναφερθέντων πουλιών, στην οποία αναγράφεται η λέξη «ΔΡΑΜΑΣ».

Ο σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα, η οποία φέρει γύρω της την επωνυμία του συλλόγου και στο μέσον αυτής το έτος ίδρυσής του.

 

Άρθρο 3°

Σκοποί και μέσα του συλλόγου

 

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 • Η εξάπλωση του ενδιαφέροντος για την απόκτηση και εκτροφή ωδικών πτηνών.
 • Η διεύρυνση των γνώσεων των μελών της και του ευρύτερου κοινού για τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εκτροφής των ωδικών πτηνών.
 • Η συνεχής βελτίωση των μεθόδων εκτροφής των ωδικών πτηνών.
 • Η δραστηριοποίηση σε όλους τους σχετικούς με την εκτροφή πτηνών τομείς, πάντοτε με γνώμονα την αγάπη προς τα πτηνά και την προστασία τους.
 • Η διοργάνωση διαγωνισμών και εκθέσεων και η βράβευση των καλύτερων αποτελεσμάτων εκτροφής από αναγνωρισμένους κριτές του αντικειμένου.
 • Η εκπροσώπηση των μελών σε ομοειδείς οργανισμούς ή ενώσεις και η συμμετοχή στις δραστηριότητές τους.
 • Η προστασία της τοπικής πανίδας.
 • Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο.

 

Ειδικότερα να :

 1. Συνεργάζεται με άλλα σωματεία, συλλόγους, φορείς ή ιδιώτες που έχουν αντίστοιχους σκοπούς και επιδιώξεις.
 2. Συπαρίσταται με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που συναντούν τα μέλη του, σε σχέση πάντα με τον σκοπό του συλλόγου.
 3. Διοργανώνει εκδηλώσεις με οικιστικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και άλλα συναφή με τον σκοπό του συλλόγου θέματα.
 4. Εκδίδει περιοδικά ή βιβλία με αντικείμενο τα ωδικά πτηνά.
 5. Διατηρεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.

 

Άρθρο 4°

Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας

 

Το παρόν καταστατικό ρυθμίζει τους βασικούς όρους λειτουργίας του συλλόγου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ψηφίζει Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας, οι οποίοι θα έχουν την ίδια ισχύ, εφ’ όσον δεν αντιτάσσονται στο καταστατικό, σε διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Θα ρυθμίζει και θα εξειδικεύει θέματα που δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό, όπως κανονισμό λειτουργίας ομάδων εργασίας, κανονισμό εκθέσεων, κ.α.

Για τη ψήφιση και τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου.

Κάθε τροποποίηση των Κανονισμών θα τίθεται σε ισχύ το επόμενο ημερολογιακό έτος από την ψήφιση της.

 

Άρθρο 5°

Πόροι του Συλλόγου

 

Οι πόροι του συλλόγου θα προέρχονται:

 

 1. Από την ετήσια τακτική εισφορά των μελών, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο ποσό των 40,00 ευρώ, η οποία θα είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη εκτός από τα επίτιμα μέλη και θα καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους. Με απόφαση της Γ.Σ. το ποσό της ετήσιας εισφοράς, θα μπορεί να αυξομειωθεί.
 2. Από τυχόν έκτακτες εισφορές, για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών, που θα κριθούν αναγκαίες από το Δ.Σ. του Συλλόγου και θα επικυρωθούν από τη Γ.Σ.
 3. Από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις δημοσίων φορέων ή ιδιωτών, οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Από έσοδα προερχόμενα από την διοργάνωση εορτών, παραστάσεων, εκδηλώσεων και εκδρομών.
 5. Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

 

Όλα τα παραπάνω μοναδικό στόχο θα έχουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου και την διευκόλυνση της λειτουργίας του και σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν, ούτε θα προσδίδουν στον Σύλλογο, κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

 

Άρθρο 6°

Μέλη του συλλόγου-διακρίσεις μελών- Δικαιώματα μελών

 

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά και επίτιμα μέλη.

 

 • Δόκιμα: Δόκιμο μέλος του συλλόγου εγγράφεται κάθε φίλος ή κάτοχος ή εκτροφέας ωδικών πτηνών χωρίς καμία διάκριση, ύστερα από αίτησή του προς το Δ.Σ. του Συλλόγου, εφόσον αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Τα δόκιμα μέλη συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν τα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου χωρίς όμως να εκλέγονται στο ΔΣ και την Ελεγκτική Επιτροπή. Μετά την πάροδο ενός έτους τα δόκιμα μέλη έπειτα από απόφαση του Δ.Σ., θα ονομάζονται τακτικά μέλη και θα αποκτούν όλα τα δικαιώματα αυτών.
 • Τακτικά: Τακτικά μέλη του συλλόγου γίνονται αυτοδικαίως τα ιδρυτικά μέλη καθώς και τα δόκιμα μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν τα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου και να εκλέγονται σε αυτά.
 • Επίτιμα: Επίτιμα μέλη ονομάζονται, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι πρόσφεραν σπουδαία ηθική ή υλική συνδρομή ή μεγάλες και εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και γενικά βοήθησαν τον σύλλογο σε διάφορους τομείς. Τα επίτιμα μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να. καταβάλλουν συνδρομή. Έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις, στις οποίες μπορούν να διατυπώνουν συμβουλευτικές απόψεις καθώς και προτάσεις, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Τα επίτιμα μέλη που επιθυμούν να καταβάλλουν συνδρομή, αποκτούν τα δικαιώματα των τακτικών μελών, ήτοι συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν τα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου και να εκλέγονται σε αυτά.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης κι έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να κηρυχθούν ευεργέτες ή δωρητές όσοι προσφέρουν ποσό τουλάχιστον ίσο με εκείνο που αντιστοιχεί στο άθροισμα των ετήσιων εισφορών των τακτικών μελών, ή υπηρεσίες ιδιαίτερα εξαιρετικές ή εξειδικευμένες για την εκπλήρωση του σκοπού και μπορεί να εκτιμηθούν στο ίδιο ποσό. Τα ονόματα εκείνων που προσφέρουν μικρότερα ποσά θα καταχωρούνται σε ειδικά τιμητικά βιβλία, ενώ τα ονόματα εκείνων που ανακηρύσσονται ευεργέτες θα αναγράφονται σε ειδικό πίνακα αναρτημένο στην έδρα του Συλλόγου.

Όλα τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και στις λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου. Επίσης όλα τα δόκιμα και τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στην εκάστοτε ετήσια έκθεση του συλλόγου, όπως και στην εκάστοτε Πανελλήνια έκθεση.

 

Άρθρο 7°

Υποχρεώσεις μελών

 

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 • Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού.
 • Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
 • Να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Όλα τα δόκιμα και τακτικά μέλη που αποτελούν και την δύναμη του Συλλόγου υποχρεούνται να παραγγέλνουν ετησίως τουλάχιστον (10) δέκα δαχτυλίδια με τον Κωδικό του Συλλόγου.
 • Όλα τα, μέλη εκτός από τα επίτιμα υποχρεούνται να καταβάλουν εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους την ετήσια συνδρομή τους.

 

Άρθρο 8°

Εγγραφή, διαγραφή, αποχώρηση και αποβολή μελών

 

 • Μέλος του Συλλόγου εγγράφεται με αίτησή του προς το Δ.Σ κάθε φίλος ή κάτοχος ή εκτροφέας ωδικών πτηνών χωρίς καμία διάκριση, εφόσον αποδέχεται το καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις των οργάνων του συλλόγου. Η αίτηση γίνεται αυτοδικαίως δεκτή, εφόσον το Δ.Σ. δεν την απορρίψει με αιτιολογημένη απόφασή του εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης. Η τυχόν απορριπτική απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Ο απών έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης, στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. του συλλόγου, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της αίτησής του. Ως ημερομηνία εγγραφής στο σύλλογο, λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
 • Μέλος του συλλόγου δύναται να διαγράφει:
  • Με γραπτή αίτησή του προς το Δ.Σ.
  • Από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον μέχρι το τέλος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.

Η Επανεγγραφή μέλους που διαγράφηκε γίνεται με αίτησή του προς το Δ.Σ. με ταυτόχρονη τακτοποίηση των τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων του. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη θεωρούνται σαν μέλη από την επανεγγραφή τους.

 • Τα μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από τον σύλλογο με τη θέληση τους μετά από γραπτή αίτηση, που υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν το ημερολογιακό έτος και ισχύει για το τέλος του. Μπορούν να επανεγγραφούν με αίτησή τους στο Δ.Σ.
 • Μέλος του Συλλόγου αποβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δέκα (10) τουλάχιστον τακτικών μελών εάν επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του συλλόγου. Το αποβληθέν μέλος δικαιούται εντός δύο μηνών από την γνωστοποίηση της αποβολής του να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου κατά Νόμο Δικαστηρίου εάν η αποβολή έγινε εναντίον των όρων του Καταστατικού ή εάν δεν συνέτρεχαν γι’ αυτήν σπουδαίοι λόγοι.

Μέλος του συλλόγου που διαγράφεται ή αποβάλλεται για οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του συλλόγου. Ευθύνεται όμως σε καταβολή των εισφορών του για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ήταν μέλος.

 

Άρθρο 9°

Όργανα του συλλόγου

 

Όργανα του συλλόγου είναι:

 • Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
 • Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
 • Οι Ομάδες Εργασίας (Ο.Ε.)

 

Άρθρο 10°

Γενική Συνέλευση

 

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του συλλόγου, το οποίο αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται στην τακτική και τις έκτακτες. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται τακτικά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους, ενώ έκτακτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με αίτηση των 2/5 των μελών του συλλόγου, η οποία θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η σύγκληση.

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και να τα παύει επίσης όταν οι ενέργειες τους αντιβαίνουν στους σκοπούς του Σωματείου ή παραβαίνουν τα καθήκοντα τους ή όταν είναι ανίκανα να διαχειρίζονται τις υποθέσεις του. Επίσης να εποπτεύει και να ελέγχει τα όργανα της Διοίκησης, να τροποποιεί το καταστατικό του συλλόγου, να ψηφίζει εσωτερικούς κανονισμούς, να διαλύει τον σύλλογο και να μεταβάλλει τον σκοπό του. Επίσης να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσεως και τον προϋπολογισμό, την έκθεση πεπραγμένων και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό, την ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και τον Ισολογισμό.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση που αποστέλλεται στα μέλη του 7 ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της, η οποία αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις με ενημέρωση των μελών του συλλόγου τρεις ημέρες πριν από την πραγματοποίησή τους.

Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει αποκλειστικά πάνω σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Όταν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη ανακοίνωση στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όποιος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.

Για την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των % των παρόντων.

Για την αλλαγή του σκοπού του συλλόγου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.

Μέλη του συλλόγου μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο μέλος στη Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες εφόσον απευθύνουν προς τον Πρόεδρό της έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση πριν από την έναρξη. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση περισσότερων των δύο μελών από το ίδιο μέλος. Οι εκπροσωπούμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις των παρόντων.

Πριν από την συζήτηση οποιουδήποτε θέματος η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με ανοικτή ψηφοφορία.

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται κατά την διάρκεια της ίδιας Γενικής Συνέλευσης και μόνο, η οποία και αποφασίζει αμέσως.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία εκτός από εκείνες που αφορούν τις εκλογές των οργάνων του συλλόγου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν τόσο τα παρόντα και εκπροσωπούμενα μέλη όσο και τα απάντα. Τα πρακτικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Προεδρείο. Αντίγραφα των Πρακτικών εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 11°

Συγκρότηση – καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

 

Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ ημέρες από την εκλογή του και με μέριμνα του πρώτου σε αριθμό υποψηφίου συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Οργανωτικό Γραμματέα. Η θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησης σε σώμα. Το Δ.Σ. είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και κατεύθυνσης του Συλλόγου.

 

Άρθρο 12°

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

 

Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα ορισμένη ημέρα της εβδομάδας, έκτακτα δε και με συγκεκριμένο θέμα ημερήσιας διάταξης με πρόσκληση του Προέδρου ή τριών μελών του ή δέκα (10) μελών του Συλλόγου και έχει απαρτία αν είναι παρόντα τρία μέλη του και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

Στις συνεδριάσεις του μπορούν να παρευρεθούν όποια μέλη θέλουν, τα οποία μπορούν να λάβουν το λόγο για να αναπτύξουν θέματα, τα οποία έχουν εισηγηθεί εγγράφως στο Διοικητικό συμβούλιο.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μια συνεδρίαση μπορεί να μεταβληθεί σε κλειστή για να συζητηθούν προσωπικά ή ειδικά θέματα.

 

Άρθρο 13°

Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου

 

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου:
 • Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
 • Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Συλλόγου και με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών.
 • Εκπροσωπεί τον σύλλογο ενώπιον οποιοσδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή Δημοτικής αρχής και ενώπιον φυσικών ή νομικών προσώπων.
 • Όταν κωλύεται ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες.
 1. Ο Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει την επιτήρηση των ομάδων εργασίας, την διοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων του συλλόγου, καθώς και τις επαφές και διαπραγματεύσεις με χορηγούς.
 2. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία, τηρεί τα αρχεία, τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο μητρώου μελών και φυλάσσει την σφραγίδα του συλλόγου.
 3. Ο Ταμίας του συλλόγου ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Ταμείου υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο. Επίσης τηρεί τα σχετικά βιβλία διαχειρίσεως και συντάσσει τον Ισολογισμό. Ο Ταμίας καταθέτει κάθε ποσό που εισπράττει σε τραπεζικό λογαριασμό και τηρεί σε μετρητά ένα ποσό, το οποίο καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις τρέχουσες πληρωμές.
 4. Ο Οργανωτικός Γραμματέας, φροντίζει για τα υλικά του συλλόγου και αναλαμβάνει την οργάνωση των εκθέσεων και αποστολών του συλλόγου.

Όταν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του αναθέτει τούτο, μόνιμα ή προσωρινά σε άλλο μέλος του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέσει σε υπάλληλο του συλλόγου την διεύθυνση των υπηρεσιών του, καθώς και οποιαδήποτε επί μέρους καθήκοντα των μελών του.

 

Άρθρο 14°

Ελεγκτική Επιτροπή

 

Η Ελεγκτική Επιτροπή τουλάχιστον κάθε έτος ή όποτε το κρίνει αναγκαίο ειδοποιώντας τον Ταμία μία εβδομάδα νωρίτερα ελέγχει τα οικονομικά βιβλία και την διαχείριση εν γένη των πόρων του συλλόγου. Μετά από κάθε έλεγχο υποβάλλει πόρισμα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Ελεγκτική Επιτροπή μέσα σε οκτώ ημέρες από την εκλογή της και με μέριμνα του πρώτου σε σταυρούς υποψηφίου συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει επίσης τον Ισολογισμό του συλλόγου και υποβάλλει σχετική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 15°

Εκλογές οργάνων

 

Η θητεία του Δ.Σ. και της Ε.Ε. είναι διετής. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου. Υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα υποψήφιος και για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατατάσσει τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και μεριμνά για την ανάρτηση στον χώρο της Γενικής Συνέλευσης και την προμήθεια των αναγκαίων ψηφοδελτίων, φακέλων κ.λ.π. για την ψηφοφορία.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή, που είναι αρμόδια για την διενέργεια των εκλογών. Μετά το τέλος της καταμέτρησης, συντάσσει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στον πρώτο σε σταυρούς προτίμησης μέλος του Δ.Σ.

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί κατά προτίμησή του να σταυρώσει μέχρι πέντε (5) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Εκλέγονται δε κατά σειρά επιτυχίας οι πέντε πρώτοι ως τακτικά μέλη και οι υπόλοιποι ως αναπληρωματικοί. Ομοίως και οι τρεις (3) πρώτοι για την Ελεγκτική Επιτροπή και οι υπόλοιποι ως αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Εάν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής παραιτηθεί ή εκπέσει από το αξίωμά του ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό.

Άρθρο 16°

Ομάδες Εργασίας

 

Στα πλαίσια της λειτουργίας του παρόντος καταστατικού, τρία και πλέον μέλη του συλλόγου, μπορούν με έγγραφη δήλωση τους προς το Δ.Σ., να ιδρύσουν ομάδα εργασίας με εξειδικευμένο σκοπό που θα αφορά την καλύτερη διαχείριση και ανταλλαγή πληροφοριών συγκεκριμένων ειδών, ποικιλιών ή χρωματικών μεταλλάξεων των ωδικών πτηνών. Η ομάδα εργασίας μπορεί να εκλέξει τον πρόεδρό της, ο οποίος θα έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου για θέματα που αφορούν την ομάδα του, καθώς και να ενημερώνει τη Γ.Σ. για όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα εργασίας. Οι ομάδες εργασίας δεν θα έχουν ταμειακή αυτοτέλεια, ούτε θα επιβάλλουν επιπλέον συνδρομή για τα μέλη τους. Εκτός συλλόγου θα εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

 

Άρθρο 17°

Βιβλία του συλλόγου

 

Ο σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία:

 1. Μητρώου μελών
 2. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης
 4. Πρακτικών συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής
 5. Ταμείου, όπου καταχωρούνται οι εισπράξεις και οι πληρωμές
 6. Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου
 7. Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας

 

Άρθρο 18°

 Τροποποίηση καταστατικού

 

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί το καταστατικό του συλλόγου, η οποία δύναται να συγκληθεί ειδικά γι’ αυτό το λόγο με απόφαση του Δ.Σ. ή με αίτηση των 2/5 των μελών του συλλόγου. Για να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

 

Άρθρο 19°

Διάλυση του συλλόγου

 

Ο σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. του συλλόγου που συγκαλείτε ειδικά γι’ αυτό το σκοπό για την οποία απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των ¾  των παρόντων. Επίσης σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται και ρυθμίζεται νομοθετικά.

 

Άρθρο 20°

Τελική διάταξη

 

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 20 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη την 15 Φεβρουάριου 2012 στη Δράμα, όπου την ίδια ημέρα εξέλεξαν προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες τυχόν θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει αμέσως μετά από την έγκριση του παρόντος από το αρμόδιο Δικαστήριο, να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση και να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Κατ’ εξαίρεση η διάρκεια της θητείας του πρώτου Δ.Σ. και Ε.Ε. θα είναι μέχρι τη δεύτερη τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου.

ΔΡΑΜΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Please follow and like us: